Follow Us

മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ!

മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ!

ബാക്കി വെച്ച സ്വപ്‌നങ്ങൾ
കൊണ്ടൊരു
ശവക്കല്ലറ പണിയുന്നുണ്ട്
ഞാൻ

തന്ന വാക്കുകൾ
കൊണ്ടൊരു
മീസാൻ കല്ലെങ്കിലും
പണിയണം
നീ

One thought on “മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ!

  1. Reply
    Dimikp
    April 24, 2021 at 11:15 am

Leave a Reply to Dimikp Cancel reply

Your email address will not be published.